Lisa direktori  käskkirjale

           28. detsember 2018 nr 1-2/5                                                                                                                                                                       

Harju Maakonnaraamatukogu kogude  komplekteerimise ja säilitamise põhimõtted.

KOMPLEKTEERIMINE

Harju Maakonnaraamatukogu komplekteerimispõhimõtete aluseks on  kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrus nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend", kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a määrus nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord", „Harju Maakonnaraamatukogu  põhimäärus", mis sätestab asutuse põhiülesandeks koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

Väljavõte „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist":

§ 2.  Raamatukogu kogud

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri keeltes, tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu kujundab kogude koostise kooskõlastatult teeninduspiirkonna teiste raamatukogudega.

 (3) Raamatukogude komplekteerimiseelistused on järgmised:
 1) rahvuskultuuri ja eestlust käsitlev kirjandus – Eesti riiki, ajalugu ja kultuurilugu käsitlevad teavikud ning eesti autorite ilukirjanduslik looming, teeninduspiirkonna koduloolised trükised ja teised teavikud;
 2) teadmiskirjandus, vastavalt vajadustele ja võimalustele ka võõrkeelne .Teatmekirjandus – entsüklopeediad, leksikonid, sõnaraamatud, teatmikud, bibliograafiad ja muud.
Tarbekirjandus – laiemate valdkondade, nt majandus-, õigus- (sh seaduste kommenteeritud väljaanded), tervishoiu-, tehnika-, põllumajandus-, aiandus- ja käsitööalased teavikud.
Elukestvat õpet toetav kirjandus – eri teadusalade teavikud nii Eesti autoritelt kui ka välisautoritelt tõlgituna eesti keelde, vastavalt nõudlusele ka võõrkeelne.
 3) laste- ja noortekirjandus – väikelastele ja õpilastele mõeldud teatmeteosed ja teaberaamatud; eesti autorite laste ja noorte ilukirjandus; tõlgete ja maailmaklassika valik;
 4) tõlgitud ilukirjandus – klassikaline ja nüüdisaegne väärtkirjandus; muud valikud vastavalt nõudlusele;
 5) ajaviitekirjandus – teoseid ajaviitekirjanduse kõikidest žanritest;
 6) perioodika, eelistatult kvaliteet- ja kultuuriväljaanded;
 7) raamatukogundusalane kirjandus.

 (4) Raamatukogude kogud komplekteeritakse ja teavikud töödeldakse maakonnaraamatukogu ning valla- või linnavalitsuse vahelise lepingu alusel. Samas võib iga raamatukogu komplekteerida oma kogud ka iseseisvalt.

 (5) Raamatukogu vastutab oma kogude hoiu, säilivuse ja kasutamisvõimaluste tagamise, mittevajalike teavikute eemaldamise, kasutamata teavikute üleandmise ja nõuetekohase kogude arvestuse eest.

 

. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus. Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud.

Perioodika komplekteerimise põhimõtteks on teha   kättesaadavaks  Eestis ilmuv perioodika arvestades  lugejate nõudlust.. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadusele ning võimalustele.

.

Teemad

 

Eestikeelne  Ilukirjandus

( sh. lastekirjandus)

 

Minimaalselt 1 eksemplari nii eesti kui ka teiste maade autoreid

(luulet valikuliselt, minimaalselt 1 eks.)

 

Võõrkeelne ilukirjandus

Valikuliselt  1 eksemplar ( vene- keelne ), teistes keeltes   eelistada valikuliselt annetusi

Teadmiskirjandus

 

tarbekirjandus

 

 

 

 

teatmekirjandus

 

 

õpikud

 

 

 

seadused

 

 

Valikuliselt 1 eksemplar

 

 

 

 

Valikuliselt 1 eksemplar

 

 

Kitsa valikuga üldisema sisuga õpikud 1 eksemplar,

 

 

Valikuliselt 1 eksemplar eelistatuna kommenteeritud väljaannet

Auvised (videod )

 

 

 

CD-plaadid

Valikuliselt 1 eks (laenutuslitsentsi olemasolul)

 

 

Eelistatud eesti muusika , valikuliselt  klassika-  ja popmuusikat 1 eksemplar

Perioodika

 

 

 

 

 

 

 

 SA Kultuurileht väljaanded

 

 

1 eksemplar Eesti  päeva-ja nädalalehtedest , valik maakonnalehtedest , võõrkeelsetest väljaannetest lähtudes nõudlusest

 

 

1 eksemplar

 

 

 

SÄILITAMINE  HOIDLAS

Üldpõhimõte: Hoidlas säilitatakse terved, puhtad ja pikaajalist kasutamist võimaldavad  väärtkirjanduse  eksemplarid . Perioodika säilitustähtajad  avaldatakse raamatukogu kodulehel

Teemad

 

Eestikeelne  Ilukirjandus

( sh. lastekirjandus)

Klassikaline ilukirjandus, kooli kohustuslik kirjandus, annetatud kogud

 

Võõrkeelne ilukirjandus

Klassikaline ilukirjandus , kooli kohustuslik kirjandus

Teadmiskirjandus

 

tarbekirjandus

 

 

 

 

teatmekirjandus

 

 

 

õpikud

 

 

 

seadused

 

 

Valikuliselt pikaajalist kasutamist võimaldav  ja sisult aegumatu kirjandus

 

 

Valikuliselt sisult pikaajalist kasutamist võimaldav  ja  sisult aegumatu kirjandus

 

Valikuliselt humanitaarainete üldõpikud kuni uue väljaandeni

 

 

Hoidlas ei säilita (aeguvad kiiresti ning kehtivad seadused  on kättesaadavad elektrooniliselt )

Auvised  (videod )

 

 

 

CD-plaadid, vinüülpaadid, kassetid

Videoid  hoidlas ei säilita.

 

 

 

Põhiliselt avakogus kasutamiseks

Perioodika

Endised ja praegused maakonnalehed

 

 

Vabariiklikud  päevalehed

 

Välis-eesti perioodika

Erialane perioodika

Käsitööajakirjad

 

 

 

 

Lasteajakirjad

 

 

 

 

 

 

 

SA Kultuurileht väljaanded

 

 

 

Kalendrikogu

 

 

Reklaammaterjalid

 

Harju maakonnalehed,      Keila linna poolt välja antav perioodika alaline

Vastavalt vajadusele aluseks  elektrooniline kättesaadavus

Alaline

Erialane perioodika alaline 

Pikaaegse kasutamisega käsitööajakirjad 

Sisustus-kodukujundus ja aiandusajakirjad  vastavalt vajadusele

Kokkuleppeliselt alaliselt või 10 aastat

 

Hoidlas ei säilitata väheväärtuslikke seltskonnaajakirju, ajakirjanduse lisasid  

 

 Valikuliselt pikem periood  kui väljaanded ei ole   elektrooniliselt kättesaadavad.

 

Kultuuriloolise sisuga, kunstikalendrid (igal aastal üle vaadata )

Hoidlas ei säilitada reklaammaterjale