Kasutuseeskirjad

Kinnitatud
Keila Linnavolikogu  29.05.2007 määrusega nr.18
REDAKTSIOON
Keila Lvk m 27.11.2012 m 14 jõust 01.01.2013

Harju maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjad 

Määrus kehtestatkse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 lõike 3 punkti 1 ja Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Harju Maakonnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused,  kohustused ja vastutus.

§2. Raamatukogu teenused

1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudud juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
2) Eriteenused (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab Keila Linnavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.
3] Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuline, v.a. avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Interneti kasutamist  raamatukogus reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud internetitöökoha kasutamise eeskiri.

§3. Lugejaks registreerimine

1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, millel on isikukood.
2) Lugejapileti saamiseks täidab lugeja registreerimislehe ja kinnitab allkirjaga raamatukogu kasutamise eeskirjadega tutvumist.
3) Eelkooliealisi  registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.
4) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine. Võlglasi ümber ei registreerita. Võlglaste elukohta kontrollitakse meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks rahvastikuregistrist.

§4. Kojulaenutus

1) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Keila linn;
2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu;
2) Tagatise võtmise ja tagatise korra kehtestab Keila Linnavalitsus.
3) Teavikute tagastamistähtaeg on üldjuhul 21 päeva, perioodilistel väljaannetel ja auvistel (CD-d, DVD-d, jm. salvestised) 7 päeva.
4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava raamatu saamiseks järjekorda.
5) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.
6) Raamatukogus olev teatmekirjandus, jooksva aasta ajalehed ja ajakirjade ainuekseplarid on kasutamiseks kohapeal.

§5. Lugeja õigused

1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool  raamatukogu ruume (kojulaenutus).
2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistest raamatukogudest.
3)Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehekülgedele juurdepääsu saamiseks.

§6. Lugeja kohustused 

1) Kojulaenutamine  toimub isikliku lugejapileti või ID kaardi alusel. Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.
2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.
3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ja määrida. Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatma raamtukogu töötajale. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.
4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Laenutustähtpäeva võib pikendada kohapeal, telefoni ja e-posti teel kui teavikuid ei vaja teised lugejad.
5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.
6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.
7) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju.

§7.  Lugeja vastutus

1) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 50 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.
3) Lugejalt, kes ei ole käeoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.
4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb Keila Linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral.
5) Käeoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Keila Linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks Täitemenetluse seadustiku sätestatud korras.
6) Keila Linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.
7) Käesoleva määruse §2 lõikes 2, §4 lõikes 1, §7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad laekuvad Keila linna eelarvesse.